New Haven Unified School District

Skip to main content
Main Menu Toggle

Message from Superintendent Thompson regarding shelter in place and school closures

Dear NHUSD Families,
 
I hope all of you are doing the best you can to take care of yourselves and your family members during this difficult and unprecedented time. It seems that as soon as we make plans, things change. We know that this can be frustrating and unsettling for all of you who are looking for concrete guidance on what to do next.  It is frustrating for us too. Unfortunately, the information we are receiving is dynamic and changing regularly. I sincerely appreciate your flexibility and understanding as we try to provide as much support and guidance as we can. 
 
We learned today at 1:00 p.m. that we will be under a "shelter in place" mandate starting at 12:00 a.m. on Tuesday morning and continuing through April 6. If nothing else changes, school will resume on Wednesday, April 8. That said, we are preparing for the possibility that the "shelter in place" mandate and/or continued school closure could remain in effect longer. District staff will be working throughout this time, given our limitations, to continue remote learning options for our students. We will be communicating with updates to keep all of you informed regularly. 
 
Until April 7, all school sites and buildings will be closed. Employees will be working remotely to implement our remote learning resources and options for students. Essential staff will be working to ensure that core functions, such as payroll, continue. Other employees will be working remotely and on-call for the duration of this time period. We consider providing food for our students "an essential function" during this time (with the exception of spring break: 3/30 - 4/3) and will continue to do so. Information related to our food distribution will be sent to families separately and is also available on our website. 
 
I, again, encourage all of you to take care of yourselves and your families. We will do whatever we can to support our students, families, and staff.
 
John Thompson Ed.D.
Superintendent
 
*****************************************************************************************************
 
Estimadas familias de NHUSD:
 
Espero que todos ustedes estén haciendo lo mejor que puedan para cuidarse a sí mismos y a los miembros de su familia durante este momento difícil y sin precedentes. Parece que tan pronto como hacemos planes, las cosas cambian. Sabemos que esto puede ser frustrante e inquietante para todos ustedes que buscan una orientación concreta acerca de lo qué hay que hacer a continuación. También es frustrante para nosotros. Desafortunadamente, la información que estamos recibiendo es dinámica y cambia regularmente. Le agradecemos sinceramente su flexibilidad y comprensión mientras intentamos brindarle todo el apoyo y la orientación que podamos.
 
Aprendimos hoy a la 1:00 p.m. que estaremos bajo un mandato obligatorio de "refugio en el lugar" a partir de las 12:00 a.m. de la mañana del martes hasta el 6 de Abril. Si no hay más cambios, la escuela reanudará el miercoles 8 de Abril. Dicho esto, nos estamos preparando para la posibilidad que el mandato de "refugio en el lugar" y / o el cierre contínuo de la escuela pueda permanecer vigente por más tiempo. El personal del distrito estará trabajando durante todo este tiempo, dadas nuestras limitaciones, para continuar con las opciones de aprendizaje remotas para nuestros estudiantes. Le estaremos comunicando actualizaciones para mantenerlos informados regularmente.
 
Hasta el 7 de Abril, todos los planteles y oficinas escolares estarán cerradas. Los empleados trabajarán de forma remota para implementar nuestros recursos y opciones de aprendizaje remoto para los estudiantes. El personal esencial trabajará para garantizar que las funciones centrales, como la nómina, continúen. Otros empleados trabajarán de forma remota y estarán disponibles si se necesitan durante este período de tiempo. Nosotros consideramos proporcionar comidas a nuestros estudiantes "una función esencial" durante este tiempo (con la excepción de las vacaciones de primavera: 30 de Marzo – 3 de Abril) y continuaremos haciéndolo. La información relacionada con nuestra distribución de alimentos se enviará a las familias por separado y también está disponible en nuestra página web.
 
Una vez más, los animo a que se cuiden a sí mismos y a sus familias. Haremos todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes, familias y personal.
 
John Thompson, Ed.D.
Superintendente
 
*************************************************************************************************************************
Mahal na Kapamilyang NHUSD,

Umaasa akong inaalagaan ninyong maigi ang inyong mga sarili at mga miyembro ng inyong pamilya sa kasalukuyang mahirap at pambihirang panahon. Sa kasamaang-palad, nagbabago ang mga sitwasyon sa sandaling gumawa tayo ng mga plano. Maaring nakararamdam kayo ng pagkairita at kabiguan habang naghihintay ng kongkretong gabay sa kung ano ang nararapat na gawin. Yan din ang aming panimdim. Sa kamalasan, ang impormasyon na natatanggap namin ay aktibo at regular na nagbabago. Taimtim kong pinahahalagahan ang inyong kakayahang umangkop at pang-unawa habang sapat naming ibinibigay ng kinakailangang suporta at patnubay.

Nabalitaan namin ngayong 1:00 p.m. na tayo ay napasailalim ng mandatong shelter in place simula12:00 a.m. ng Martes at magpapatuloy hanggang ng Abril 6. Kung walang pagbabago, magpapatuloy ang paaralan sa Miyerkules, Abril 8. Gayunpaman, naghahanda kami sa posibilidad na ang mandatong shelter in place o ang patuloy na pagsasara ng paaralan ay maaaring tumagal sa mas mahabang panahon. Ang mga kawani ng distrito ay nagtatrabaho sa buong oras na ito, sa kabila ng aming limitasyon, upang magpatuloy ang remote learning para sa mga mag-aaral. Mananatili ang aming regular na komunikasyon upang magbatid ng mga updates.

Hanggang sa Abril 7, sarado ang lahat ng mga paaralan at gusali. Magtatrabaho ng remote ang mga empleyado upang maipatupad ang remote learning resources at mga pagpipilian sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang mga kawaning esensyal ay magtatrabaho upang masiguro na ang mga pangunahing gawain, tulad ng payroll, ay magpapatuloy. Ang iba pang mga empleyado ay magtatrabaho ng remote at on-call para sa kasalukuyang panahon. Isinasaalang-alang namin na ang pagbahagi ng pagkain para sa mga mag-aaral ay essential function sa panahong ito (maliban sa spring break: 3/30 - 4/3) at patuloy naming ipapatupad. Ang impormasyon kaugnay ng aming pamamahagi ng pagkain ay ipapaalam ng hiwalay sa mga pamilya at maari ring mabasa sa aming website.

Muli ko kayong hinihikayat na alagaan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Sisikapin naming gawin ang anumang makakaya upang suportahan ang aming mga mag-aaral, pamilya, at kawani.

John

John Thompson, Ed.D.
Superintendent
Bagong Haven Unified School District