New Haven Unified School District

Skip to main content
Main Menu Toggle

An Important Notice from New Haven Unified School District

The New Haven Unified School District, after serious and deliberate consideration, has made the decision to suspend in-classroom learning for students beginning Monday, March 16, through Friday, March 27.  All school activities / events will be suspended, cancelled or postponed effective Friday, March 13 at 6:00 p.m.  Regular classes are expected to resume on Monday, April 6, after our regularly scheduled Spring Break (March 30-April 3).  In the interim, learning resources for students will be made available during this time. More information will be shared regarding this soon.


We would like to be clear that there are no confirmed COVID-19 cases among New Haven students or staff.


We understand that our community depends on schools to not only educate our students but to also provide important and necessary services that some students may not have access to when schools are not in session.  We considered this fact carefully and, due to the unprecedented health crisis gripping our area, state, and country, made the decision to suspend in-classroom learning in an effort to slow the spread of COVID-19. Though we expect COVID-19 cases to rise over the next few weeks, we believe this action, coupled with actions by other local government agencies, will work to slow the spread.


The District will continue to provide meals to those students who rely on school breakfasts and lunch.  We are working on final details. More information about our school lunch program will be shared soon.


In order to contain the spread of COVID-19, students should stay home and minimize social contact as much as possible.  Children congregating in large groups and or in close proximity could effectively nullify any community benefit. Though children have not been shown to be at high-risk for serious complications from the disease, infected students with even mild symptoms can spread the virus to the elderly or other vulnerable populations. Public health officials recommend that families make arrangements for childcare during this time and avoid leaving children with elderly people who are more vulnerable to the impact of the virus. 


We will be sharing more detailed information as soon as possible about how families can support student learning during this time. 


* * * * * * * *


Después de seria y deliberada consideración, el Distrito Escolar Unificado de New Haven a tomado la decisión de suspender el aprendizaje para los estudiantes en los salones de clases a partir del lunes 16 de Marzo hasta el viernes 27 de Marzo. Todas las actividades escolares estan canceladas o reprogramadas empezando hoy, viernes 13 de Marzo. Se espera que las clases regulares reanuden el lunes 6 de Abril después de nuestras vacaciones regulares de primavera (del 30 de Marzo al 3 de Abril). Mientras tanto, los recursos de aprendizaje para los estudiantes estarán disponibles durante este tiempo. Más información será compartida sobre este proceso muy pronto.

 

Nos gustaría dejar en claro que no hay casos confirmados de COVID-19 entre los estudiantes o el personal de New Haven.

 

Entendemos que nuestra comunidad depende de las escuelas no solo para educar a nuestros estudiantes sino también para proporcionar servicios importantes y necesarios a los que algunos estudiantes pueden no tener acceso cuando las escuelas esten cerradas. Consideramos este hecho cuidadosamente y, debido a la crisis de salud sin precedentes que afecta nuestra área, estado y país, tomamos la decisión de cerrar nuestras escuelas en un esfuerzo por frenar la transmisión de COVID-19. Aunque esperamos que los casos de COVID-19 aumenten en las próximas semanas, creemos que esta acción, junto con las acciones de otras agencias gubernamentales locales, ayudará para frenar la transmisión.


 El Distrito continuará proporcionando comidas a aquellos estudiantes que dependen de los desayunos y almuerzos escolares. Estamos trabajando en los detalles finales. Pronto se compartirá más información sobre nuestro programa de almuerzo escolar.


Para contener la transmisión de COVID-19, los estudiantes deben quedarse en casa y minimizar el contacto social lo más posible. Los niños que se congregan en grupos grandes y / o que están muy cerca de otros pueden invalidar cualquier beneficio comunitario que se este llevando a través del cierre de la escuela. Aunque no se ha demostrado que los niños tengan un alto riesgo de complicaciones graves de la enfermedad, los estudiantes infectados con síntomas incluso leves pueden transmitir el virus a los ancianos u otras poblaciones vulnerables. Los funcionarios de salud pública recomiendan que las familias hagan arreglos para el cuidado de los niños durante el cierre evitando dejar a los niños con personas mayores que son más vulnerables al impacto del virus.


Le compartiremos información más detallada lo antes posible acerca de cómo las familias pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante este proceso.

 

* * * * * * * * 

 

Ang New Haven Unified School District, makatapos ang malubha at sadyang pagsasaalang-alang, ay nagpasiya na suspindihin ang pag-aaral sa silid-aralan para sa mga mag-aaral simula Lunes, Marso 16, hanggang Biyernes, Marso 27. Lahat ng mga aktibidad / kaganapan sa paaralan ay suspendido, kanselado o ipagliliban epektibo mula Biyernes, Marso 13 simula 6:00 ng gabi. Inaasahang magpapatuloy ang mga regular na klase sa Lunes, Abril 6, pagkatapos ng nakalaang iskedyul ng Spring Break (Marso 30-Abril 3). Sa pansamantala, ang mga mapagkukunan ng aralin para sa mga mag-aaral ay magagamit sa panahong ito. Ang mga karagdagang impormasyon ay ibabahagi ukol dito sa lalong madaling panahon.

Nais naming isaad ng malinaw na walang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa mga mag-aaral o kawani ng New Haven.

Naiintindihan namin na ang komunidad ay sumasalalay sa mga paaralan hindi lamang para turuan ang aming mga mag-aaral kundi pati na rin sa pamamahagi ng mga mahahalaga at kinakailangang serbisyo na maaaring hindi matanggap ng ilang mag-aaral kapag sarado ang mga paaralan. Ito ay maingat naming isinaalang-alang, at dahil sa 

pambihirang kaganapan ng krisis sa kalusugan ng ating komunidad, estado, at bansa, napagpasyahan na suspindihin ang pag-aaral sa silid-aralan upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Kahit na inaasahan naming tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa susunod na ilang linggo, naniniwala kami na ang hakbang na ito, kasabay ng aksyon ng iba’t-ibang ahensya ng lokal na pamahalaan, ay magpapabagal ng pagkalat nito.

Magpapatuloy ang Distrito na magbigay ng pagkain sa mga mag-aaral na umaasa sa agahan at tanghalian sa paaralan. Inaayos namin ang mga pinal na detalye. Ang karagdagang impormasyon ukol sa programang panaghalian ng paaralan ay ibabahagi sa lalong madaling panahon.

Kailangang manatili ang mga mag-aaral sa kanilang tahanan at hangga’t maaari ay gawing bihira ang pakikipag-ugnay sa lipunan upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga bata na nagtitipon sa malalaking grupo at malapit sa isa’t-isa ay epektibong kakanselahin ang anumang benepisyo sa komunidad. Bagama’t ang mga kabataan ay walang palatandaang mataas ang peligro para sa malubhang komplikasyon mula sa sakit na ito, ang mga nahawaang mag-aaral na may banayad na sintomas ay maaaring magkalat ang virus sa mga matatanda o iba pang mga sakiting populasyon. Inirerekomenda ng mga opisyal ng pampublikong kalusugan na ang mga pamilya ay mag-ayos ng alternatibong pangangalaga sa mga bata, at iwasang paalagaan sila sa mga matatanda na nanganganib sa epekto ng virus.

Ibabahagi namin ang mga detalyadong impormasyon sa lalong madaling panahon ukol sa pagsuporta ng mga pamilya ang pag-aaral ng mag-aaral sa oras na ito.